Rekisterinpitäjä / Ehdot

North Karelia Marketing and PromotionOy

2717715-6
Kivisuontie 60
81160 Romppala

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Juha Romppanen ju.romppanen@gmail.com

Rekisterin nimi:

Markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterissäolevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa ja henkilöltäsaatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen.

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekämarkkinointiin.

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöähenkilötietojen tallentamisesta:

• Tiedot, joita henkilöstätallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämätarkoittaa, ettävoit milloin tahansa saada tietosi saataville.
• Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus–esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
• Minimoimme tallentamamme tiedon–tallennamme vain tarpeellisen
• Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
• Rajoitamme tiedon säilytystä–tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytäpitää

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi tai nimimerkki, yhteystiedot (puh sposti), kuva ja kertomus tilanteesta.

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, mahdollisesti yhtiösekäkontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.
Tiedot poistetaan kun asia on käsitelty.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttääesimerkiksi mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssänoudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestäja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjähuolehtii siitä, ettätallennettuja tietoja sekäpalvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiätietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy
estetty.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissäolevalla henkilölläon oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Mikäli henkilöhaluaa tarkistaa hänestätallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntötulee lähettääkirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjävoi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjäätodistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjävastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssäajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

Rekisterissäolevalla henkilölläon oikeus pyytäähäntäkoskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä(”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyilläon muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissätilanteissa. Pyynnöt tulee lähettääkirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjävoi pyytäätarvittaessa pyynnön esittäjäätodistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjävastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssäajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Ehdot

Rekisterin pitäjä ja Juha Romppanen valitsee hakemusten joukosta oma valintaisesti sopivat perheet. Perheiden täytyy saapua kennelin osoitteeseen omalla kustannuksella ja pukeutuminen asianmukaisesti.

Yrityksellämme on vastuu vakuutus, mutta koirien kanssa toimiminen on omalla vastuulla ja tästä myös ilmoitetaan retken alussa.